Zmluva o výkone správy, Domový poriadok a Zásady požiarnej bezpečnosti

Stahnite si, ale najmä preštudujte Návrh novej zmluvy o výkone správy, tak ako nám ho správca OSBD Nitra predkladá.
K tomuto návrhu zmluvy sme vypracovali viacero pripomienok a pozmeňujúcich návrhov.
Pripomienky boli odkonzultované s odborníkmi a viacerými osobami ako aj viacerými zástupcami vlastníkov, tak aby boli zohľadnené všetky potreby súčasnej doby s prihliadnutím na záujmy vlastníkov.

Náleží mi poďakovať sa najmä týmto osobám:

Marcel Kováč, Pavol Bielik, Gabriela Waldnerová, Peter Krajčovič, Tibor Kaščák, Ladislav Turba a mnohí ďalší, ktorí prispeli svojimi podnetmi.

POZOR, POZOR!
Prečítajte si upravený návrh novej zmluvy o výkone správy po zapracovaní našich pripomienok (úpravy sú vyznačené červene). Je to veľmi dôležitý dokument, ktorý už po novom nebudete podpisovať všetci vlastníci ale iba poverená osoba, pravdepodobne zástupca vlastníkov. Tomu bude predchádzať bytová schôdza, ktorú zvoláme a porozprávame sa o novej zmluve a následne môže/nemusí byť zmluva schválená v hlasovaní. Preto je veľmi dôležité sa schôdze, ktorá o tom bude pojednávať aj zúčastniť, aby ste potom neboli nespokojní. Termín schôdze bude včas oznámený už zaužívanými spôsobmi. 

SŤAHUJ: Finálna verzia zmluvy o výkone správy BD Nábrežie mládeže.pdf

Zrušenie poplatku za spracovanie osobných údajov.pdf

Návrh novej zmluvy o výkone správy OSBD NR - finál.pdf
Pripomienky a návrhy k novej zmluve o výkone správy OSBD NR.pdf
 

Stiahnite si v digitálnej forme dôležité zásady spolunažívania v našom bytovom dome.
Tieto zásady sú povinné pre každého bez výnimky.

Zmluva o výkone správy 2007 Nábrežie mládeže 49-83

Domový poriadok.pdf

Zásady požiarnej bezpečnosti.pdf

(Domový poriadok a Zásady požiarnej bezpečnosti nájdete tiež aj v papierovej forme na výveskách v každom vchode nášho domu)