Výzvy pre výber dodávateľa

 • REALIZÁCIA SCHVÁLENÝCH NAVRHOVANÝCH OPRÁV PRE OBDOBIE 2021/2022
                                                                                                                                                      (zverejnené 4.3.2022)
  Dňa 3.3.2022 boli ukončené práce opráv a modernizácie v našom dome.
  Spracovanú fotodokumentáciu dodávok a prác si môžete pozrieť na našom video kanáli: https://www.youtube.com

  Ostatné dokumenty ako zmluva, faktúra s rozpočtom a funkčnou skúškou tesnosti a zápis o odovzdaní a prevzatí si môžete prezrieť tu:
    Zmluva o dielo TM-Montinštala.pdf
  Faktúra TM-Montinštala-rozpočet-zápis skúšok.pdf
  Zápis o odovzdaní prác podľa ZoD TM-Montinštala web.pdf

  Výzvy pre výber dodávateľa prác sa zúčastnili:
  TM-Montinštala Jelšovce s cenou            19651,84€
  Realmont BD Nitra, s.r.o. s cenou            24299,52€
  Mont - Inšatala s.r.o. Lužianky s cenou    26821,03€

  Bytová schôdza konaná dňa 14.10.2021 vybrala do písomného hlasovania pre realizáciu opráv spoločnosť TM-Montinštala Jelšovce.
  Písomné hlasovanie sa muselo uskutočniť z dôvodu nízkej účasti vlastníkov bytov na domovej schôdzi.
  Táto bola napokon schválená v písomnom hlasovaní konano 5.11. -10.11.2021


   
 • NAVRHOVANÉ OPRAVY PRE OBDOBIE 2021/2022 (zverejnené 10.10.2021)

v našom dome spracované vo videu: https://www.youtube.com
 

 

 • ZADANIE ZÁKAZKY OPRAVY KANALIZÁCIE V TECHNICKOM SUTERÉNE (zverejnené 17.11.2015)

HARMONOGRAM PRÁC OPRAVY KANALIZÁCIE V TECHNICKOM SUTERÉNE:

VCHOD DÁTUM OD - DO
73 - 75 01. - 03.12. 2015 09:00 - 16:00hod.
77 - 79 07. - 08.12. 2015 08:00 - 16:00hod.
69 - 71 09. - 10.12. 2015 08:00 - 16:00hod.
81 - 83 11. a 14.12. 2015 08:00 - 16:00hod.
65 - 67 15. - 16.12. 2015 08:00 - 16:00hod.
61 - 63 16. - 17.12. 2015 08:00 - 16:00hod.
57 - 59 17. - 18.12. 2015 08:00 - 16:00hod.

  Pozor ZMENA termínov pre vchody 61/63 a 57/59!!!

Zmluva o dielo na stiahnutie: 
ZoD oprava kanalizácie PKT Nitra.pdf

 

Po dlhšom hľadaní a spoznávaní problematiky našej kanalizácie a zadaní úlohy na výročnej schôdzi pre zástupcu vlastníkov nájsť partnera, ktorý bude schopný odstrániť závady na kanalizácii sa podarilo nájsť spoločnosť, ktorá nám tieto problémy snáď už definitívne vyrieši. Spoločnosť KRTKO PROFÍK s.r.o., ktorá bola pracovnou skupinou pôvodne určená ako víťaz výberového konania môže nastúpiť na práce až po 6. januári 2016. To je však veľmi neskoro, nakoľko Vianočné sviatky sú na kanalizáciu viac než zaťažkávacie a hrozí vyrážanie splaškov do prízemných bytov počas týchto sviatkov. Preto aj schôdza dala úlohu zástupcovi vlastníkov, aby našiel inú firmu, ktorá bude schopná odstrániť závady do Vianoc. Touto firmou sa stala spoločnosť PKT NITRA, spol. s r.o. Kanalizáciu nám opraví za cenu 11500€, čo je úspora 721€ oproti firme KRTKO PROFÍK s.r.o. Navyše po vykonanej obhliadke spoločnosť PKT NITRA vykoná o niečo vyšší rozsah prác oproti zamýšľanému.

Realizácia opráv sa začne pravdepodobne už 1.12.2015. Čaká sa iba na podpis zmluvy. Práce sa začnú ako prvé vo vchodoch 75 a 73, kde sa havárie pravidelne opakujú a kde je kanalizácia najhoršie "zrekonštruovaná". Bude nutné odstavovať vodu, aby sa do kanalizácie nedostávali splašky a nebrzdili tak práce. Oznam o prácach a odstávkach vody v tom ktorom vchode sa dozviete tu ako aj výveskami vo vchodoch. Prosím preto o trpezlivosť a zhovievavosť. Ľudia, ktorí budú práce realizovať nemôžu za zlý a havarijný stav našej kanalizácie. Tieto práce sa netýkajú vchodov 49, 51 a 53, 55, v ktorých bola kanalizácia pred rokmi zrekonštruovaná dôkladne.

Je nutné uvedomiť si, že ani najnovšia alebo najlepšie zrekonštruovaná kanalizácia neodstráni ľudskú lajdáckosť. Preto dávajte pozor na to čo splachujete, aby ste kanalizáciu svojim nedbalým prístupom neupchávali!
Plienky, hygienické vložky, kotúčiky z toaletného papiera, handry, zbytky jedla, spálený olej a akékoľvek iné väčšie predmety do WC nepatria!!!

 

 

UKONČENIE VÝBERU DODÁVATEĽA OPRAVY KANALIZÁCIE SO STANOVENÍM PRÁC:

Pracovná skupina na svojom zasadnutí uzatvorila zložitú situáciu poruchovej kanalizácie a zhodla sa na komplexnom riešení tohto spoločného problému. Tomuto kroku predchádzalo výberové konanie, kde pracovná skupina získala cenné informácie. Následne PS získala od správcu OSBD pôvodnú projektovú dokumentáciu, podľa ktorej sa ďalej uberali jej úvahy. Na základe týchto skúsenosti dopspela k záveru, ktorý je zhrnutý v zápisnici zo zasadania Pracovnej skupiíny. KLIK pre stiahnutie.

 

 

Výsledok výberového konania:

Na základe vyhodnocovania ponúk zo dňa 23.10.2014 a prezentácií jednotlivých navrhovaných riešení uchádzačov sa pracovná skupina rozhodla, že nateraz nevyberie ani jedného uchádzača pre opravu vadnej kanalizácie.

Odôvodnenie: Na základe obsahovo príliš variantných riešení jednotlivých uchádzačov a rozdielnych cien výberu dodávateľa opravy vadnej kanalizácie sa pracovná skupina rozhodla dopracovať podklady pre opravu poruchovej kanalizácie, ktorá by bytovému domu najviac vyhovovala. Akonáhle pracovná skupina postúpi v idei opravy vadnej kanalizácie, vypíše sa nové výberové konanie s novými podkladmi riešenia, ak takéto bude potrebné.

Do výberu bolo prizvaných 8 spoločností + boli celoslovensky oslovené firmy prostredníctvom dopytovacieho portálu

Spoločnosti ktoré predložili svoje cenové návrhy:

INŠTALTECH s.r.o., Žiar nad Hronom 

Krtko Profík s.r.o., Nitra

Technospol Slovakia, s.r.o., Nitra

 

 

Výzva pre výber dodávateľa opravy kanalizácie 

PREDĹŽENIE TERMÍNU VÝZVY PRE VÝBER DODÁVATEĽA

Na základe závažnosti riešenia porúch kanalizácie a nových zistených skutočností, predlžujeme výber dodávateľa do 22.10.2014 19:00hod. Prihlasovanie do súťaže je predĺžené max. do 21.10.2014 19:00hod. Uchádzač predloží vlastný návrh riešenia porúch ležatej kanalizácie vykazujúcej značnú poruchovosť tak, aby bola zabezpečená jej spoľahlivá prevádzka. Uchádzač sa musí do výberu prihlásiť nižšie uvedeným spôsobom a musí vykonať obhliadku kanalizácie po dohode so zástupcom vlastníkov, aby vedel navrhnúť riešenie odstránenia terajších a možných budúcich porúch. Každý uchádzač bude obhajovať svoj návrh riešenia a cenovú ponuku pred pracovnou skupinou, ktorá bude mať svoje zasadnutie 23.10.2014 o 18:00hod. Uchádzač je povinný prísť na zasadnutie pracovnej skupiny. Pracovná skupina vyhodnotí ponuky na základe uvedených kritérií a tiež prehodnotí jednotlivé návrhy ako uchádzači chcú odstrániť poruchy kanalizácie vyplývajúce zo zlej rekonštrukcie. 

 

1. Identifikácia odberateľa 

Názov: Bytový dom Nábrežie mládeže 49 až 83 (18 vchodov) v správe OSBD Nitra

2. Kontaktná osoba pre výber dodávateľa:

Róbert Mikulášik – splnomocnený zástupca vlastníkov, bytom Nábrežie mládeže 77

E-mail: zastupcavlastnikov.nm@gmail.com, Mobil: 0907 747 364, Web: www.nabreziemladeze.eu

3. Miesto plnenia predmetu zákazky: technický suterén bytového domu Nábrežie mládeže 49 až 83.                                                                                                                  

4. Predmet zákazky: Opravy havarijného stavu niektorých častí kanalizácie v technickom suteréne bytového domu na základe predbežnej odbornej obhliadky správcom bytového domu.

4.1. Druh zákazky: Výber dodávateľa opravy

4.2. Špecifikácia požiadavky: Podrobná špecifikácia požadovaného výkonu prác a dodávok je súčasťou tejto výzvy a bude zaslaná uchádzačom e-mailom po ich registrácii. Uchádzač sa musí zaregistrovať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese najneskôr do 2.10.2014 20:00hod.

5. Obhliadka miesta realizácie: Uchádzači sú povinní zúčastniť sa obhliadky predmetu zákazky. Uchádzač, ktorý sa obhliadky nezúčastní, bude z výberu dodávateľa vylúčený. Obhliadka sa uskutoční dňa 3.10.2014 o 14:00 hod. Stretnutie uchádzačov bude pred vchodom číslo 77. Je potrebné priniesť si so sebou svietidlo a prikrývku hlavy (obhliadka sa bude konať v technickom suteréne, kde nie je udržiavaná čistota).

6. Predpokladaná hodnota zákazky a kritérium vyhodnotenia cenových ponúk:

6.1. Predpokladaná hodnota zákazky - nešpecifikovaná. Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

Celkovú cenu za dodávku predmetu zákazky žiadame predložiť v štruktúre:

-          Celková cena za dodávku predmetu zákazky bez DPH.

-          Sadzba a výška DPH.

-          Celková cena za dodávku predmetu zákazky vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.

6.2 Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk a postup vyhodnocovania ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka určená nasledovne:

-      cena za celý predmet zákazky:                      60%

-      doba realizácie predmetu zákazky:               30%

      -      referencie obdobného charakteru:                 10%

Cenové ponuky bude vyhodnocovať pracovná skupina bytového domu na svojom zasadnutí podľa stanovených kritérií. Na základe tohto výberu doporučí výročnej schôdzi na schválenie víťazného uchádzača. Schôdza bytového domu nemusí prijať víťazného uchádzača, ktorú jej na základe tohto výberu doporučí pracovná skupina a môže určiť iný postup dodávok a opráv kanalizácie. Zmluva na zákazku predmetu tejto výzvy sa vystaví na základe uznesenia bytovej schôdze a uzatvárať ju bude v mene vlastníkov správca domu OSBD Nitra. Uchádzač do ponuky priloží vlastný návrh zmluvy s uvedením ceny, dĺžky dodávky ako aj záručnú dobu. V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH v EUR. V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná cena celkom predmetu zákazky v EUR.  

Vyzývateľ pre výber dodávateľa bude predloženú cenovú ponuku pokladať za konečnú a na základe nej uzatvorí s vybraným zhotoviteľom zmluvu pre dodávku predmetu zákazky. Záručnú dobu na tovar požadujeme min. 36 mesiacov a na prácu min. 60 mesiacov.

Pri obhliadke sa môžu vyskytnúť nové závady, ktoré vyzývateľom predkladaný rozpočet vzhľadom na dlhšiu dobu od prvotnej odbornej obhliadky správcom neobsahuje. Tieto prípadné dodávky a práce vykoná víťazný uchádzač na základe dodatku zmluvy predmetu tejto výzvy, alebo ak už tieto závady budú jasné pred uzatvorením zmluvy, môžu byť tieto zakotvené už v základnej zmluve. Novo vzniknuté závady je víťazný uchádzač povinný ukázať zástupcovi vlastníkov prípadne aj zástupcovi pracovnej skupiny, ktorý na základe odborného výkladu zhotoviteľa zváži, či je oprava nutná a ak áno, správca OSBD vystaví dodatok k prvotnej zmluve alebo prvotnú zmluvu doplní. Uchádzač však predkladá cenu iba na rozpočet, ktorý obdržal po registrácii výzvy pre výber dodávateľa. Rozpočet uchádzač nesmie nijak upravovať. Ak uchádzač cíti nutnosť úpravy, poukáže na túto skutočnosť vo svojich poznámkach bez úpravy. Rozpočet môže upraviť alebo doplniť iba vyzývateľ, napr. v prípade odborného doporučenia pri obhliadke miesta plnenia zákazky.

Spôsob hodnotenia cenových ponúk: cenové ponuky sa budú hodnotiť nasledovne:

- V prvej fáze sa predložené ponuky vyhodnotia z hľadiska splnenia požiadaviek vyzývateľa na predmet zákazky a vylúčia sa ponuky, ktoré nezodpovedajú špecifikáciám stanovených obstarávateľom v tejto Výzve.

- V druhej fáze sa vyhodnotia cenové ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené podľa bodu 6.2 tejto výzvy.

7. Zdroj finančných prostriedkov a platobné podmienky: Úhrada zákazky sa vykoná z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu Nábrežie mládeže 49-83. Platba bude realizovaná na základe vystavenia faktúry po protokolárnom odovzdaní a prevzatí zástupcom vlastníkov a zhotoviteľom za prítomnosti min. jedného člena pracovnej skupiny bytového domu. Protokol bude podpísaný oboma stranami až po úplnom ukončení prác bez nedostatkov a nedorobkov. Splatnosť faktúry je 14 dní od dňa doručenia faktúry zástupcovi vlastníkov, ktorý faktúru potvrdí svojim podpisom a pečiatkou a následne odovzdá správcovi k úhrade. Zhotoviteľ môže faktúru doručiť zástupcovi vlastníkov osobne pri odovzdaní a preberaní predmetu zákazky avšak iba za predpokladu, že práce sú riadne ukončené. Predmet zákazky bude financovaný v jednej splátke bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa. Zadávateľ výzvy neposkytuje zálohy ani preddavky na realizáciu predmetu plnenia.

8. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

- Návrh ceny podpísaný oprávnenou osobou uchádzača a popis zákazky (špecifikácia), certifikáty o kvalite výrobkov (každý výrobok musí byť vyrobený v krajine EÚ).

- Overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky alebo iného rovnocenného dokladu nie staršieho ako 3 mesiace.

- Zoznam zákaziek obdobného charakteru za posledných 5 rokov. Uchádzač tiež predloží minimálne 3 potvrdenia o plnení zákazky obdobného charakteru (referencie) za posledné 3 roky v minimálnej hodnote 10.000€ s DPH. Potvrdenie musí obsahovať termín plnenia, dobu (dĺžku) plnenia a kontakt na osobu, pre ktorú bola táto zákazka uskutočnená.

- Čestné prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami výzvy na výber dodávateľa (originál)

- Vlastný návrh zmluvy s uvedením cien, doby realizácie a záručných lehôt

9. Realizácia:

Požadovaný termín plnenia v časom rozpätí do 14 dní od objednávky.

10. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

Lehota na predkladania ponúk: 10.10.2014 do 18.00 hod.

Cenová ponuka musí byť doručená písomne poštou, alebo osobne na adrese zástupcu vlastníka. Cenová ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Uchádzač vloží ponuku spolu s požadovanými dokladmi do samostatného nepriehľadného obalu (ďalej len obálka). Obálka musí byť uzavretá, zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi:

-          Adresa doručenia v tejto výzve.

-          Adresa uchádzača (jeho obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania).

-          Označenie „Výber dodávateľa - kanalizácia“.

Neúplná ponuka nebude hodnotená. Každý uchádzač môže predložiť ponuku iba raz.

Všetci uchádzači budú oboznámení s vyhodnotením ponúk emailom a ceny jednotlivých uchádzačov budú zverejnené na webovej stránke vyzývateľa.

Adresa na doručenie poštou: Róbert Mikulášik, Nábrežie mládeže 77, 949 01 Nitra.

Alebo osobne po predchádzajúcej dohode dňa a času doručenia na adrese pre doručenie poštou. Uchádzač sa so zástupcom môže dohodnúť aj na inom mieste doručenia, avšak túto skutočnosť si musí dohodnúť minimálne deň vopred.

11. Ostatné podmienky a typ zmluvy:

Typ zmluvy – zmluva o vykonaní dodávok a prác.
- Vyzývateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, o ktorom má vedomosť z minulosti, že práce alebo tovar nedodal v požadovanej kvalite a rozsahu.                                                                
- Vyzývateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne s uchádzačom umiestneným na ďalších miestach v prípade, že úspešný uchádzač z akýchkoľvek dôvodov neuzavrie zmluvu o vykonaní dodávok a prác.
- Vyzývateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípadoch, ak uchádzač nesúhlasí s podpisom zmluvy, alebo ak nastanú skutočnosti, ktoré nemohol pri zadávaní zákazky predpokladať. Všetky prípadné požiadavky uvedené v tejto Výzve, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, materiál platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presne a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.

Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými vyzývateľom.
 

V Nitre, dňa 29.9.2014                                                                             Róbert Mikulášik
                                                                                                splnomocnený zástupca vlastníkov