Nahlasovanie opráv

SŤAHUJ:

PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE FONDU OPRÁV A ÚDRŽBY
 

Zásady nahlasovania opráv hradených z Fondu opráv:

  • Vlastník, ktorý má potrebu pre vykonanie opravy z fondu opráv, čiže iba na spoločnom vybavení domu (strecha, panely, balkón, rozvody v stupačke, prasknutý ventil na radiátore, vchodové dvere, spoločné osvetlenie, audio dorozumievacie zariadenie atď.) požiada zástupcu vlastníkov o vydanie "žiadanky na opravu".
  • Zástupca vlastníkov následne preverí skutočnosť oprávnenosti hradenia tejto opravy z Fondu opráv a na základe toho vystaví/nevystaví žiadanku na opravu.
  • Opravenka bude následne odoslaná na podateľňu / údržbu OSBD
  • Údržba následne kontaktuje žiadateľa pre dohodnutie termínu opravy

Bez vydanej a riadne opečiatkovanej / podpísanej žiadanky zástupcom vlastníkov nebude oprava a tým ani úhrada predmetnej opravy z Fondu opráv uznaná a vlastník si takúto opravu hoc by bola nárokovateľná uhradí sám.
Uznesenie číslo 1. bytovej schôdze zo dňa 29.10.2014 .

 

Nahlasovanie opráv s úhradou vlastníkom:

Ak vlastník, ktorý potrebuje vykonať opravu vybavenia svojho bytu a zvolí si na túto prácu nášho správcu OSBD (napr. výmeny/opravy radiátora, vypustenie/napustenie radiátorov pri ich výmene, výmeny/opravy odpadu pod uvývadlami či vaňou, výmeny/opravy poškodenej vodovodnej batérie atď.), vykoná tak priamo u správcu (stredisko Klokočina) na tel.č.: 037/65 102 42.

Túto opravu si vlastník hradí výlučne zo svojho a nepotrebuje k tomu súhlas ani žiadanku na opravu od zástupcu vlastníkov.

 

Havarijná služba správcu OSBD Nitra:

Mobil: 0905 387 890 :: 0905 433 765

Havarijnú službu si privoláva každý vlastník bytu sám, môže o to po dohode požiadať aj zástupcu vlastníkov. Každý vlastník pri vyžiadaní výjazdu Havarijnej služby na vyššie uvedených telefónnych číslach je povinný toto nahlásiť zástupcovi vlastníkov (uznesenie č. 6 bytovej schôdze zo dňa 21.3.2013)! Ak zástupca vlastníkov nedvíha telefón, alebo je mimo dosah je volajúci - vlastník povinný zaslať SMS správu o tom, že si privoláva Havarijnú službu. Ak tak nevykoná bude to považované za neoprávnený výjazd a výjazd Havrijnej služby si bude uhrádzať zo svojich zdrojov!

Z fondu opráv sa hradia opravy iba spoločných častí domu, ktorými sú v byte: rozvody a ventily v stupačke a rozvody tepla v bytoch (trubky a ventily radiátorov). Vodovody a odpady mimo stupačky (vodovodné batérie, sifóny, WC trubka do stupačky) sa neuhrádzajú z Fondu opráv! V prípade zistenia vandalizmu na spoločných rozvodoch si tieto servisné práce hradí výlučne vlastník bytu!