Osvetlenie krčkov

Výsledok výberového konania:

Keďže na výzvu zareagoval iba jediný záujemca, pracovná skupina a napokon aj výročná schôdza mohla pojednávať iba o jedinej ponuke. Predmetné svietenie v krčkoch nám tak zabezpečí fa. Jozef Maďar OCHKO. Pracovná skupina a schôdza riešila akú intenzitu svietenia v krčkoch treba zvoliť. Vo výzve bolo totiž požadované 10W LED svietidlo, avšak to by zrejme bolo nedostačujúce a tak p.Maďar predložil na základe požiadavky pracovnej skupiny a zástupcu vlastníkov aj ponuku na silnejšie svietidlo s 30W LED. Táto ponuka so silnejším svietidlom napokon obstála aj na schôdzi a bola tak schválená inštalácia svietidiel do krčkov.

Podrobný rozpočet si môžete pozrieť tu: Ponuka svietenia v krčkoch Jozef Maďar OCHKO.pdf

 

Výzva pre výber dodávateľa osvetlenia krčkov

1. Identifikácia odberateľa 

Názov: bytový dom Nábrežie mládeže 49 až 83 (18 vchodov) v správe OSBD Nitra


2. Kontaktná osoba pre výber dodávateľa:

Róbert Mikulášik – splnomocnený zástupca vlastníkov, bytom Nábrežie mládeže 77

E-mail: zastupcavlastnikov.nm@gmail.com, Mobil: 0907 747 364, Web: www.nabreziemladeze.eu

3. Miesto plnenia predmetu zákazky: Krčky BD Nábrežie mládeže 49-83

4. Predmet zákazky: Dodávka exteriérového osvetlenia v krčkoch bytového domu

4.1. Druh zákazky: Výber dodávateľa

4.2. Špecifikácia požiadavky: Požadujeme dodať a nainštalovať LED svietidlá s pohybovým senzorom do krčkov a potrebnou kabelážou. Krčky sú štyri. Krčok je voľný nezastrešený priechodzí priestor. Priechodzí je z dvoch strán medzi troma domami, kde sa nachádzajú smetné kontajnery a výmeničky tepla NTS. Umiestnenie reflektora na náprotivnú stranu oproti prechodom. Odber elektriky z verejnej stupačky najbližšieho vchodu. Dodávku a inštaláciu je nutné vykonať v rámci platných noriem. Dodávka bude protokolárne ukončená s východiskovou revíznou správou, ktorú vyhotoví dodávateľ alebo si ju zabezpečí u odborne spôsobilej osoby.

4.3. Súpis hlavných komponentov dodávky:

    1/   4 x LED reflektor so vstavaným pohybovým PIR senzorom
    Svietidlo je nutné umiestniť do cca 6m výšky
    požadované vlastnosti svietidla:
    - prevedenie do exteriéru vodeodolné a nárazuvzdorné – hliníkové nie plastové
    - výkon10W/240V
    - uhol záberu svetla 100°/
    - min. svietivosť 800lm/3500K teplá biela
    - čidlo PIR so záberom 120° a dosahom min.12m (čidlo musí byť vstavané do reflektora)

    2/   4x kabeláž v dĺžke cca 4x 30m = cca 120m vrátane nosného a upínacieho materiálu
    Kábel CYKY 3 x 1,5mm

    Kabeláž napájania svietidla viesť po fasáde krčku v pevnej trubke. V priestoroch technického suterénu kabeláž 
    viesť v ohybnej plastovej trubke, ktorá bude označená štítkom a nezmývateľným popisom: 
                                                                                                                    „240V senzorové svetlo krčok“
    Pirpojenie odberu elektriky z najbližšej elektro stupačky vo vchode bytového domu zo svetelného okruhu schodišťa.

    3/   Revízna východisková správa


5. Obhliadka miesta realizácie: Obhliadka miesta inštalácie nie je nutná, avšak doporučuje sa. V prípade záujmu pre obhliadku kontaktujte zástupcu vlastníkov na vyššie uvedených kontaktoch.


6. Kritérium pre vyhodnotenie cenových ponúk:

6.1. Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

Celkovú cenu za dodávku predmetu zákazky žiadame predložiť v štruktúre:

-          Celková cena za dodávku predmetu zákazky bez DPH
-          Sadzba a výška DPH
-          Celková cena za dodávku predmetu zákazky vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.

6.2 Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk a postup vyhodnocovania ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka určená nasledovne:

-      cena za celý predmet zákazky:               70%

-      nástup na montáž od zadania objednávky 
       a doba realizácie predmetu zákazky:     30%

Záručná doba na dodávku musí byť minimálne v zákonnej lehote 24 mesiacov.

Cenové ponuky bude vyhodnocovať pracovná skupina bytového domu na svojom zasadnutí podľa stanovených kritérií. Na základe tohto výberu doporučí výročnej schôdzi na schválenie víťazného uchádzača. Schôdza bytového domu nemusí prijať víťazného uchádzača, ktorú jej na základe tohto výberu doporučí pracovná skupina a môže určiť iný postup dodávky osvetlenia. Objednávku na zákazku predmetu tejto výzvy, vystaví v mene vlastníkov správca OSBD Nitra, na základe uznesenia bytovej. V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH v EUR. V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná cena celkom predmetu zákazky v EUR.  

6.3 Spôsob hodnotenia cenových ponúk: cenové ponuky sa budú hodnotiť nasledovne:
- V prvej fáze sa predložené ponuky vyhodnotia z hľadiska splnenia odbornej spôsobilosti uchádzača, ktorú uchádzač dokladuje fotokópiou príslušného oprávnenia. Uchádzač odborne nespôsobilý na daný predmet dodávky bude z výberu dodávateľa vylúčený.
- V druhej fáze sa vyhodnotia cenové ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené podľa bodu 6.2 tejto výzvy.


7. Zdroj finančných prostriedkov a platobné podmienky: Úhrada zákazky sa vykoná z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu Nábrežie mládeže 49-83. Platba bude realizovaná na základe vystavenia faktúry po protokolárnom odovzdaní a prevzatí zástupcom vlastníkov a zhotoviteľom za prítomnosti min. jedného člena pracovnej skupiny bytového domu. Protokol bude podpísaný oboma stranami až po úplnom ukončení prác bez nedostatkov a nedorobkov. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry zástupcovi vlastníkov, ktorý faktúru potvrdí svojim podpisom a pečiatkou a následne odovzdá správcovi k úhrade. Zhotoviteľ môže faktúru doručiť zástupcovi vlastníkov osobne pri odovzdaní a preberaní predmetu zákazky, avšak iba za predpokladu, že práce sú riadne ukončené. Predmet zákazky bude financovaný v jednej splátke bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa. Zadávateľ výzvy neposkytuje zálohy ani preddavky na realizáciu predmetu plnenia.

 

8. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
-         Návrh ceny podpísaný oprávnenou osobou uchádzača s technickými parametrami svietidla a ostatných komponentov
-         Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky alebo iného rovnocenného dokladu
-         Doklad o odbornej spôsobilosti - fotokópia


9. Realizácia:

Požadovaný termín plnenia v časom rozpätí do 14 dní od objednávky.


10. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: 23.10.2014 do 18.00 hod.

Cenová ponuka musí byť doručená písomne poštou, alebo osobne na adrese zástupcu vlastníka. Cenová ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Uchádzač vloží ponuku spolu s požadovanými dokladmi do samostatného nepriehľadného obalu (ďalej len obálka). Obálka musí byť uzavretá, zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi:

-          Adresa doručenia v tejto výzve.

-          Adresa uchádzača (jeho obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania).

-          Označenie „Výber dodávateľa – osvetlenie krčkov“.

Neúplná ponuka nebude hodnotená. Každý uchádzač môže predložiť ponuku iba raz. Ak uchádzač predloženú ponuku chce zmeniť, smie tak urobiť max. do lehoty na predkladanie ponúk tejto výzvy.

Všetci uchádzači budú oboznámení s vyhodnotením ponúk emailom a ceny jednotlivých uchádzačov budú zverejnené na webovej stránke vyzývateľa.

Adresa na doručenie poštou: Róbert Mikulášik, Nábrežie mládeže 77, 949 01 Nitra.
Alebo osobne po predchádzajúcej dohode, dňa a času doručenia na adrese pre doručenie poštou. Uchádzač sa so zástupcom môže dohodnúť aj na inom mieste doručenia, avšak túto skutočnosť si musí dohodnúť minimálne deň vopred.


11. Ostatné podmienky a typ objednávky:
Objednávka na dodávku osvetlenia krčkov.
- Vyzývateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, o ktorom má vedomosť z minulosti, že práce alebo tovar nedodal v požadovanej kvalite a rozsahu.                                                                 
- Vyzývateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne s uchádzačom umiestneným na ďalších miestach v prípade, že úspešný uchádzač z akýchkoľvek dôvodov odstúpi od výzvy o vykonaní dodávok a prác.
- Vyzývateľ si vyhradzuje právo nevystaviť objednávku v prípadoch, ak uchádzač nesúhlasí s objednávkou, alebo ak nastanú skutočnosti, ktoré nemohol pri zadávaní zákazky predpokladať. Všetky prípadné požiadavky uvedené v tejto Výzve, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, materiál platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presne a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.
Prečítaním týchto podmienok uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými vyzývateľom.

V Nitre, dňa 17.10.2014                                                                                 Róbert Mikulášik                        
                                                                                                         splnomocnený zástupca vlastníkov