Zmluva pre rekonštrukciu domu so zateplením SVS Nitra s.r.o.
Zmluva pre prístupový systém Efes Electronics s.r.o.
Stiahnite si Energetický certifikát svojho domu po zateplení.
Môže vám to pomôcť pri predaji vášho bytu ako dôkaz, že dom prešiel obnovou.
Originál certifikátov sú k dispozícii k nahliadnutiu u zástupcu vlastníkov a energetické štítky sú vyvesené na nástenkách v každom vchode.

Energetický certifikát obnovy domu 49-51.pdf
 Energetický certifikát obnovy domu 53-55.pdf
Energetický certifikát obnovy domu 57-59.pdf
Energetický certifikát obnovy domu 61-63.pdf
Energetický certifikát obnovy domu 65-67.pdf
Energetický certifikát obnovy domu 69-71.pdf
Energetický certifikát obnovy domu 73-75.pdf
Energetický certifikát obnovy domu 77-79.pdf
Energetický certifikát obnovy domu 81-83.pdf  
 

SŤAHUJ: HLÁSENIE ZÁVAD PO REKONŠTRUKCII BYTOVÉHO DOMU.

 

ZAČÍNAME!

    Dnes 24.1.2017 prebehlo úvodné stretnutie u správcu OSBD so všetkými dodávateľmi rekonštrukcie nášho domu. Zúčastnil sa aj náš stavebný dozor Ing.Slavomír Koiš, ktorý bude nad nami držať ochrannú ruku. Cieľom bolo doladiť deailíky a najmä stanoviť začiatok prác a následnú koordináciu s úvodným harmonogramom prác. Dohodli sme sa prakticky na všetkom a to čo sa nateraz dohodnúť nedá budeme riešiť za pochodu, podľa toho ako budú postupovať práce a aký vplyv na fasádnické práce prinesie počasie, ktoré sa samozrejme nedá predpovedať.

    Takže s prácami sa začne už najbližší pondelok čiže 30.1.2017. Pracovná doba je stanovená od 8:00 - 17:00 hod. (Tieto časy sa však môžu meniť najmä na fasáde, kde horúce leto nebude môcť dovoľovať pracovať v týchto "príjemných" hodinách ale práce sa budú možno musieť posúvať na iné časy a to či už skoršie alebo aj neskoršie hodiny. O tomto vás však priebežne budem informovať tu ak to bude nutné. V prípade fasády sa nedajú vylúčiť aj pracovné soboty). Samozrejme práce sa nezačnú na fasáde ale začne sa rekonštrukcia potrubia vody v technickom suteréne. Toto potrubie je značne poruchové a dochádza u nás k stratám najmä teplej vody. Pracovná skupina pôvodný projekt rekonštrukcie nášho domu obohatila aj o túto rekonštrukciu, ktorá je už teraz nevyhnutná a je pre nás veľmi výhodné vykonať túto výmenu v rámci celej rekonštrukcie a využiť tak bezúročný úver zo ŠFRB. Zhotoviteľom prác rekonštrukcie vody je spoločnosť TM-Montinštala, s.r.o. Zástupca spoločnosti bude sám vyvesovať po jednotlivých vchodoch termíny, kedy sa v tom ktorom vchode budú vykonávať vodárenské práce. Tieto práce logicky so sebou prinesú aj určité obmedzenia v dodávke vody a preto sledujte vývesky, aby ste nezostali prekvapený, že vám netečie voda! Máme prísľub od zhotoviteľa, že odstávky budú minimálne, ale určite budú. Tu by som rád pochválil dodávateľa rekonštrukcie vody, ktorý nám namiesto pôvodne navrhovaných plasto-hliníkových trubiek dodá nerezové, čo je najkvalitnejší materiál, ktorý sa nateraz na trhu nachádza a pre nás to znamená vyššiu životnosť a kvalitnejšiu vodu, nakoľko nerezové trubky sa až tak nezanášajú ako plasto-hliníkové. Samozrejme zanesú sa aj tieto ale to už je tým, že ostatné potrubie v správe vodární je nekvalitné, zanesené a staré. O tom nás už zástupca dodávateľa informoval aj na našej poslednej schôdzi. Navyše dnes nám zástupca spoločnosti TM-Montinštala, s.r.o. p.Teplanský oznámil ďalší bonus: Namiesto pôvodnej izolácie potrubia TUBOLIT bude dodávaný izolant ROCKWOOL, ktorý je opäť najkvalitnejší na dnešnom trhu ale aj drahší. Cena pre nás však zostáva nezmenená v oboch prípadoch. Pán Teplanský vyrokoval pre nás tieto ceny u svojich dodávateľov, za čo mu patrí naša vďaka.

    V náväznosti na rekonštrukčné práce vody v technickom suteréne sa po ukončení týchto prác začne aj so zatepľovaním technického suterénu cca v polovici februára. Prízemné byty teda už viac nebudú podchladené ako doposiaľ. O týchto prácach budete tak isto informovaný výveskami vo vchodoch. Dodávateľom prác zateplenia ako i výmeny okien, dverí rekonštrukciu balkónov a ostatné bude u nás vykonávať spoločnosť SVS Nitra s.r.o. Pripomínam, že aj tento zhotoviteľ pri našom výberovom konaní prisľúbil určité bonusy a to najmä: zámena pozinkovaného železa na balkónových zábradliach za hliníkové a tiež aj výplne balkónov nebudú iba farebne nestále cementové dosky ale plastohliníkové dosky DIBOND, výmena všetkých hlavných (veľkých) schodíšť za nové plné schody aj s úpravou schodu pri malom zadnom vchode, skrytý hromozvod namiesto vonkajšieho hromozvodu a vymaľovanie všetkých vchodov čo dá nášmu domu úplne nový šat aj zvnútra. O prácach na fasáde vás budem informovať neskôr tu na našich stránkach, keď to bude vhodnejšie a budú aj termíny prác jasnejšie.

    Práce začínajú v pondelok 30.1.2017 vo vchodoch 53, 55 ďalej 57 a 59. Voda sa bude rekoštruovať vždy po dva domy a zateplenie po tri domy.

Prosím o zhovievavosť pri prácach, ktoré určite so sebou prinesú určité nevyhnutné obmedzenia.

 

 

 

ÚVER ZO ŠFRB JE SCHVÁLENÝ !!!

              Práce začnú na skorú jar 2017

Informácia o pokračovaní rekonštrukcie nášho bytového domu:

Čo sa teraz deje?

Sme vo finalizácii projektovej dokumentácie. Projekt pre rekonštrukciu sme síce už mali vyhotovený pre 5 rokmi, avšak nebol vyhotovený pre potreby čerpania bezúročného úveru zo Štátneho Fondu Rozvoja a Bývania (ďalej iba ŠFRB). Nebola napr. v pôvodnom projekte zakomponovaná izbovitosť a rozloženie balkónov bytového domu. Tiež sa medziročne zmenili normy pre úsporu energií pri zateplení a iné. Preto musel byť celý projekt nakomplet prekopaný na nové skutočnosti požadované ŠFRB a doplnený tiež o požiadavky Pracovnej skupiny (ďalej iba PS), ktorá pracuje v novom zložení a tým pádom má aj iné myšlienky ako zlepšiť život v našom dome. Jedná sa nám najmä o vyššiu kvalitu, aby celá investícia dostala hlbší význam a vyššiu pridanú hodnotu. Vypracovanie/dopracovanie projektu nás stojí 1600€ vrátane všetkých rozpočtov.

Tiež sme museli prizvať aj druhého projektanta, ktorý nám vypracoval projekt pre výmenu ležatých rozvodov vody v technickom suteréne. Cena projektu vrátane rozpočtu 1400€. Rozšírenie celkového projektu o rekonštrukciu rozvodov vody v Technickom suteréne bolo riadne schválené schôdzou vlastníkov.

Všetky úpravy sa dejú kvôli tomu, že sa PS  rozhodla využiť výhody ŠFRB. Tento úrad však za to, že nám poskytne pôžičku s NULOVÝM úročením požaduje určité parametre, ktoré musíme splniť. To sú najmä požiadavky na úsporu tepla, ktoré podľa posledných prepočtov nášho projektanta by mali byť na úrovni 68%. Čiže investícia sa nám v krátkom čase vráti. Ďalšou požiadavkou preto, aby sme mali úver s NULOVÝM úročením bola ďalšia rekonštrukcia napr. rozvodov vody. V súčasnosti máme značné problémy s praskaním ležatého potrubia v technickom suteréne a to najmä teplej vody. Čiže platíme teplú vodu, ktorá pri každej havárii vyteká do zeme. Či chceme alebo nechceme do tejto rekonštrukcie sa musíme pustiť, inak nás to bude stáť stále viac a viac peňazí. No a treťou požiadavkou sú INÉ OBNOVY a tým sú u nás opravy balónov (výmena zábradlia, balkónové striešky) a rekonštrukcia hlavného schodiska, či elektronický prístupový systém.

Čiže máme trojkombináciu :

ZATEPLENIE

VÝMENA ROZOVODV VODY V TECHNICKOM SUTERÉNE

INÉ OBNOVY

Ak by sme čosi z týchto vecí vyňali už nedostaneme úver s nulovým úročením. Všetko sú to záležitosti, ktoré musíme vykonať a radšej teraz za dobré peniaze ako neskôr z vlastných peňazí, resp. z drahšieho komerčného úveru, ktorý by sa pohyboval odhadovane okolo 2% až 2,5%.

Rozpočty ešte nie sú úplne hotové.

Čo všetko sa bude na našom dome prerábať?

ZATEPLENIE – bude prevedené šedým polystyrénom v hrúbke 12cm, ktorý má lepšie izolačné parametre ako biely polystyrén. Navyše ak by sme chceli zatepľovať bielym polystyrénom musel by byť v hrúbke 14cm, čo by nám zase komplikovalo riešenie s už zateplenou strechou resp. atikou strechy. Zateplovať sa bude aj Technický suterén, čiže zo spodku baráku a to minerálnou vlnou o hrúbke 10cm, kvôli požiarnym predpisom. Deklarovaná úspora je 68% tepelnej energie. Okolie domu bude vyhotovené tzv. okapovým chodníkom s okruhliakmi (kruhové kamene pre lepší odskok vody aby voda čím menej špliechala na novú fasádu)

VÝMENA OKENNÝCH PAREPIET – každé okno dostane novú parapetu podľa nových rozmerov zateplenej fasády.

VÝMENA OKIEN V SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH – vymenia sa okná na vchodoch aj v kočikárni za nové plastové okná.

VÝMENA VNÚTORNÝCH DVERÍ – vymenia sa troje dverí vo vchode a to pri schránkach a pri malom vchode, ktoré budú zároveň vybavené samozatváračom (ľudovo povedané brano). Tretie dvere ktoré sa vymenia budú na kočikárňach.

VÝMENA VCHODOVÝCH DVERÍ – kompletná výmena aj so zárubňami predného a zadného vchodu za nové hliníkové dvere s presklenením. V jednom krídle (ľavé) budú osadené nové poštové schránky. Tým sa viac už nebudú k nám dobíjať doručovatelia a nebudú nás tak už viac rušiť.

PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM budeme mať nový elektronický čipový systém otvárania dverí, ktoré budú uzamykané elektromagnetmi. Systém nebude zálohovaný pre prípad výpadku elektriky. V tomto prípade budú vchody „odomknuté“. Po naskočení elektriky sa systém znovu uvedie do prevádzky. Výpadkov elektriky máme málo a preto sme túto alternatívu nezvažovali. Systém bude editovateľný t.z., že zástupca vlastníkov bude môcť priraďovať a odoberať čipy podľa toho ako ľudia prichádzajú a odchádzajú. Čipy budú vydané podľa riadne nahlásených osobomesiacov. Systém bude vybavený antiklonom t.z., že skopírované/klonované čipy nebudú fungovať. Od tohto si sľubujem lepšie nahlasovanie počtu bývajúcich osôb v dome a tým aj spravodlivejšie platby za využívanie spoločných priestorov (upratovanie, spoločná elektrika a spoločná voda)

ZATEPLENIE VESTIBULU - zateplia sa všetky steny vestibulu (pôvodný zámer bol iba strop) s demontážou starých poštových schránok. Týmto zateplením sa snažíme chrániť prízemné byty, ktorým cez studený vestibul preniká najviac chladu a tým majú najvyššie nároky na kúrenie.

BALKÓNY – kompletné osekanie balkónov až na panel, výmena dlažby s izoláciou, výmena zdraviu škodlivých jestvujúcich azbestocementových dosiek, dodanie striešok ale iba jeden kus pre byt t.z., že ten kto má dva balkóny dostane iba jednu striešku. Pôvodne mali byť dodané striešky pre všetky balkóny, ale sme to s PS zmenili.

STRIEŠKY NAD VCHODMI – Nad oboma vchodmy t.j. predným aj zadným pribudnú protidažďové striešky

OSADENIE KAZIET PRE NETOPIERE – do novej fasády budú vložené kazety pre hniezdenie netopierov. Podľa zákona nesmieme zabarikádovať ich terajšie hniezdiská. Netopier je chránený živočích a pomáha nám ničiť nežiadúci dotieravý hmyz. Kde budú umiestnené a v akom počte určí certifikovaný ornitológ.

OSADENIE 3D MAKIET PROTI ĎATĽOM – po zvážení s odborníkmi budú vytypované miesta kam by sa mali tieto makety umiestniť, aby nám ďatle nepoškodzovali novú fasádu ako sa to deje teraz na novej atike. Toto je daň za to, že sme tak bohato zalesnený a ďatľom ako aj inému vtáctvu sa tu dobre darí.

SUŠIAKY PRE BYTY BEZ BALKÓNOV – jednoizbové byty, ktoré namajú balkón im budú nainštalované sušiaky pod kuchynským oknom.

Prízemným bytom sa dodajú sťahovacie sušiaky, ktoré budú upevnené o balkón na 1 poschodí. Prioritne sa budú inštalovať pri kuchynskom okne resp. čo najbližšie ku kúpeľni, aby bolo vešanie prádla, čo najjednoduchšie. Keďže sušiak bude sťahovateľný nemalo by viac dochádzať ku krádežiam bielizne ako z terajších sušiakov, ktoré sú pod oknom a tým pádom príliš nízko.

KLIMATIZÁCIE – ich inštalácia na fasáde je zakázaná príslušným zákonom a ich osadenie podlieha stavebnej ohláške na Stavebnom úrade. Preto byty s balkónmi môžu využiť pre osadenie klimatizácie iba balkón, ktorý majú v užívaní a zároveň všetky trubky a káble nesmú byť vedené po fasáde ale po vnútornej strane steny. Vykonanie prierazu musí byť vykonané v súčinnosti zhotoviteľa novej fasády.

Klimatizácie v jednoizbových bytoch bez balkónov budú možné iba tzv. mobilné jednotky, ktoré budú mať vyústenie tepla cez jestvujúci otvor vo fasáde kde boli alebo ešte aj sú potravinové skrinky, čiže pri zemi kuchyne. Na požiadanie sa s fondu opráv dá vyrobiť segment pre vyústenie trubky odvodu tepla von z bytu.

Všetky doteraz inštalované klimatizácie na dome, ktoré sú inštalované protizákonne a proti vôli všetkých vlastníkov budú demontované a naspäť sa neosadia.

SATELITY – na streche pribudnú trojnožky pre osadenie satelitných prijímačov. Každý kto má teraz satelit si ho bude musieť premiestniť na strechu a kabeláž vykonať vo vlastnej réžii (za vlastné peniaze) za asistencie zástupcu vlastníkov. Satelity doteraz inštalované na fasáde domu neboli tiež schválené vlastníkmi domu ani stavebným úradom.

            Časová postupnosť – orientačná:

-         Do konca februára musí byť odovzdaný nový projekt na Stavebný úrad Nitra. Ak by nebol odovzdaný máme problém a museli by sme projekt opäť prerábať, lebo súčasná vláda už po niekoľký krát zmenila normy a zákony. To by navyše znamenalo značné navýšenie zateplenia podľa nových noriem, ktoré sa opäť menia od 1.3.2016.

-         Do konca októbra podať žiadosť na ŠFRB o bezúročnú pôžičku

-         Pred októbrom zvolať schôdzu a schváliť dodávateľa/dodávateľov rekonštrukcie spoločne so stavebným dozorom

-         Vykonať ešte pred podaním na ŠFRB písomné hlasovanie o úvere

Skrátka pred tým než podáme žiadosť na ŠFRB musí byť všetko vybavené a schválené nami ako vlastníkmi bytov.

Môže sa stať, že nám naša žiadosť na ŠFRB o bezúročný úver bude zamietnutá. Alebo vo fonde ŠFRB nebude dostatok peňazí. Aj preto sme termín podania žiadosti presunuli z januára roku 2017 na október 2016. Na tento rok je údajne vyčlenený dostatočný objem peňazí. Čo bude na budúci rok po voľbách nevime predpokladať.

Ak nám však žiadosť bude zamietnutá či už v 2016 alebo 2017 ešte stále môžeme rekonštrukciu vykonať, avšak už vo vlastnej réžii prostredníctvom komerčného bankového úveru.

Ako ste si práve prečítali vášho zástupcu vlastníkov spoločne s pracovnou skupinou čaká vypäté obdobie najmä čo sa času týka.

Už aj v súčasnosti sa ja ako váš zástupca stretávam s jednotlivými potenciálnymi zhotoviteľmi či dodávateľmi a predebatovávame čo a ako a čo nám môžu ponúknuť viac než ostatní.

Preto vás prosím, ak chcete nejaké odpovede na vyššie uvedené vkladajte ich do diskusného fóra.
Tým zabezpečíme, aby sa o otázkach a odpovediach dozvedeli všetci a prejdeme tak duplicitným otázkam, ktoré by ste na mňa kládli.

Samozrejme budem sa snažiť usporiadať osvedčené vchodové schôdze, aby aj obyvatelia bez internetu dostali relevantné informácie.

 

Farebné návrhy novej fasády nášho domu:

GRAFICKÁ VIZUALIZÁCIA AKO TO BUDE:

(Berte v úvahu, že každý monitor bude farby fasády zobrazovať trošku inak než je jej skutočná farba. V skutočnosti sú farby bledšie než sa javia na obrázku)

ALTERNATÍVA "A" (Táto alternatíva je už schválená na stavebnom úrade Nitra. Môže sa stať, že inú alternatívu stavebný úrad
                                        neschváli, keďže sa stupňuje tlak na zachovanie pôvodnej farebnosti domov od výstavby)

ALTERNATÍVA "B"

ALTERNATÍVA "C" - Víťazná alternatíva odsúhlasená na októbrovej schôdzi
(musia sa doaldiť detajili odtieňov jednotlivých dodávateľov ostatných konštrukčných prvkov, ako sú napr. balkóny, preto sa odtiene určite budú líšiť)