Rekonštrukcia striech so zateplením

Videá z prác rekonštrukcie striech so zateplením

Tu si môžete pozrieť videá z prác na rekonštrukcii našich striech. Video pre nás vyhotovil stavebný dozor pán Čeliga. Takto si môžete pozrieť na čo a ako sa použili naše spoločné peniaze.

Videá sú rozdelené do 5 skupín s rozličnou dĺžkou, tak ako sa stavba vyvíjala:

 

Rekonštrukcia striech 1

Rekonštrukcia striech 2

Rekonštrukcia striech 3

Rekonštrukcia striech 4

Rekonštrukcia striech 5

Sleduj náš YOUTUBE kanál

 

Situácia vymedzených pracovísk vykládky materiálu.pdf

Tu si môžete prezrieť, kde sa bude pracovať pri rekonštrukcii striech "zo zeme", t.j. vykládka stavebného materiálu. Tento sa dá vykladať na strechy iba pomocou žeriava a tým pádom bude dochádzať aj k značným obmedzeniam našich parkovísk. O presnom termíne kedy a kde sa bude vykladať bude oznámené výveskami v prílušných vchodoch na ktorých práve prebiehajú práce.

 

Zmluva o dielo - strechy - Mediderma.pdf (720,7 kB)

 

 

Už čoskoro, ako sa počasie umúdri a dokončia sa všetky administratívne úkony, začíname s generálnou rekonštrukciou všetkých striech (už nežiadajte opravenky na opravu strechy, ale prosím vydržte).

UPOZORNENIE:                                                                                                                                                          Ak máte na streche čosi namontované napr. satelit či anténu ZDEMONTUJTE SI TO! Pri rekonštrukčných prácach strechy bude všetko zo strechy odstránené a nič sa na strechu znovu nenamontuje! Na streche, ale aj na fasáde nášho domu je zakázané čokoľvek ukladať a montovať! Bolo tomu tak aj doteraz, avšak nie všetci to rešpektovali.

18.12.2012 bola zavŕšená práca Pracovnej skupiny Verejnou obchodnou súťažou, ktorá sa konala v zasadačke OSBD. Každý uchádzač sa musel držať stanovenej projektovej dokumentácie a rozpočtu (oboje mal každý k dispozícii). Uchádzač bol povinný vykonať obhliadku strechy za účasti správcu OSBD p.Večeřu a zástupcu vlastníkov Mikulášika dňa 7.12.2012.

Prvotnou podmienkou Pracovnej skupiny bolo aby sa súťaže zúčastnili iba firmy z okresu Nitra a to najmä z dôvodu lepšej komunikácie s dodávateľom, ale najmä pre zabezpečenie prípadného servisu. Vychádzali sme pritom so skúseností iných bytoviek, ktorým obdobné práce vykonávali vzdialené firmy aj z východu SR a mali potom problémy s reklamáciami a servisom - dlhé čakacie doby pre odstránenie závad. Druhým kritériom zahŕňajúcim viacero úkonov v jednom bolo vybrať firmu s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou, čiže nie sa pozerať iba na cenu, ale najmä na kvalitu - záruku - referencie.

Hlavné kritériá pre výber dodávateľa rekonštrukcie strechy so zateplením boli takéto:

  • Dodržanie stanovených technologických podmienok s certifikáciou dodávanej technológie daného výrobcu
  • Dokladová časť uchádzača (najmä úradné dokumenty, vyjadrenie banky, poistenie spoločnosti zodpovednosti za škodu, osvedčenie na činnosť stavbyvedúci, čestné vyhlásenie že nie je v likvidácii ani v konkurze, doklad o zamestnaní odborne spôsobilej osoby)
  • Referencie - čo sa týka počtu striech s technológiou EPDM so zreteľom na obytné domy a objem týchto referencií vyjadrených v EUR
  • Vlastní zamestnanci uchádzača
  • Cena
  • Záručná doba na dodávku a práce

Pracovná skupina sa napokon zhodla pre dodávateľa spoločnosť MEDIDERMA s.r.o. Nitra a túto napokon predložila vo svojom návrhu na schválenie schôdzi vlastníkov 14.3.2013. Výber padol na Medidermu najmä z dôvodu väčších skúseností s dodávkou systému EPDM a predložených referencií s touto technológiou. Tiež pre to, že Mediderma ponúkla najdlhšiu záručnú dobu a to 15 rokov. Ostatní iba po 10 rokov. Firma Bulla bola ochotná predĺžiť záruku tiež na 15 rokov, ale až po vykonaní určitých prác, ktoré by boli spoplatnené. Hoci firma Mediderma bola iba druhá najlacnejšia v súťaži (najlacnejšia bola Bulla o 9789€) vyhrala i tak, nakoľko cenu prevážila záručná doba a ak by sme si u firmy Bulla tiež chceli uplatniť rovnakú záručnú dobu (15 rokov) bola by napokon drahšia než spoločnosť Mediderma.

Výberové konanie, strechy - zápisnica 18.12.2012.pdf (252,5 kB)

 

Tu si môžete pozrieť predpokladaný prepočet potreby tvorby fondu pri čerpaní úveru vo výške 180.000€, ktorý sme si schválili písomným hlasovaním. Je to predpokladaný prepočet ekonomického oddelenia správcu OSBD. V praxi to pre vlastníka bytu znamená, že poplatok do Fondu opráv sa ZVYŠOVAŤ NEBUDE!

prepočet tvorby FO pre úver strechy.pdf (107,8 kB)

Zvyšných 51.174€ dofinancujeme s Fondu opráv a údržby. Táto suma však nie je konečná nakoľko musíme ešte uhradiť Stavebný dozor, bankové a notárske poplatky pri vybavovaní úveru. preto sme si na schôdzi odsúhlasili doplatenie celej akcie Generálnej rekonštrukcie striech do maximálnej výšky 65.000€ (pozri zápisnicu bytovej schôdze zo 14.3.2013)